Berichten van 15.04.2016


Enschede muziekstad

Barry Overink 15.04.2016

Ook afgelopen winter was er weer volop beleving in de binnenstad van Enschede in de vorm van Winter Wonderland. Sfeer verhogend voor de stad en een groot succes zo blijkt uit een enquête. In navolging van het Winter Wonderland is Enschede Promotie nu ook voornemens om ook van de maand Mei een sfeermaand te maken, met vrolijke activiteiten in de binnenstad en volop muziek. Wat Burgerbelangen betreft is dit een zeer positieve ontwikkeling  en zal het zeker bijdragen om een bruisende en muzikale stad te zijn!
Wel is het onze mede verantwoording om er voor te zorgen dat we op een juiste manier met het geld omgaan in deze stad en dat betekend dus ook dat we niet zomaar tal van muzikanten en bands kunnen inhuren voor dit soort evenementen. Helaas zitten wij als gemeente niet in die positie. Daarom zal Burgerbelangen bij de komende bespreking van de subsidie verordening er voor pleiten dat iedere stichting, vereniging of instelling die iets met muziek doet en gemeentelijke subsidie ontvangt, op e.o.a. wijze een bijdrage te laten leveren in natura bij deze sfeer evenementen. Immers gaan er tonnen euro’s aan subsidie naar deze sector. Dat ondersteunen wij van harte, wel verwachten en verlangen wij als Burgerbelangen dat daar iets voor terug wordt gedaan waar de hele stad wat aan heeft. Deze maatschappelijke tegenprestatie welke tevens naamsbekendheid geeft is volgens ons dan ook prima vast te leggen in de subsidie verordening. En, welke gepassioneerde muzikant wil nu niet in zijn eigen stad spelen op een mooie zonnige zomerdag op een mooi podium?


Mantelzorg en onderwijs

Zehra Ceben 15.04.2016

U bent een mantelzorger als u hulp biedt aan iemand. Niet omdat u een hulpverlenend of verzorgend beroep hebt, maar omdat u een band, een “plicht” of sociale relatie hebt met die persoon, zoals bijvoorbeeld met een familielid, een vriend of met uw buren.
Wat is “mantelzorg” en wanneer ben je nu eigenlijk “mantelzorger”, mantelzorg is meestal langdurige en intensieve zorg en hulp voor iemand die zelf bepaalde zaken niet kan doen die wel nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen en die hulp bestaat niet alleen uit verzorging maar ook hulp bij de “gewone” dagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen. Veel mantelzorgers zijn kinderen, jongeren t/m 24 jaar die ook nog al eens zonder het te weten of het zich te realiseren, de rol van mantelzorger vervullen. Jonge mantelzorgers die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Een dergelijke situatie kan een grote impact hebben op het leven van deze jongere.
Impact van mantelzorg op jongeren, als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen, kan dat verschillende negatieve gevolgen hebben zoals: opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd voor de eigen ontwikkeling, lichamelijke en emotionele klachten zoals stress en vermoeidheid, meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren. Deze impact wordt vergroot doordat jonge mantelzorgers niet gauw over hun zorgen praten. Vaak weten ze niet waar ze hiervoor terecht kunnen. Daarom is het belangrijk om deze jongeren actief op te zoeken en te ondersteunen.
De  hamvraag is, hoe bereikt je deze jonge mantelzorgers en hoe kunnen zij adequaat ondersteund worden? Er heeft een schoolonderzoek plaatsgevonden onder ca. 300 bovenbouwleerlingen en daarbij wordt er geconstateerd dat het begrip ‘mantelzorg’ zo goed als onbekend is bij deze groep leerlingen in het primair onderwijs. Slechts 2% (6) wisten wat het begrip inhoudt. M.b.t. het verlenen van mantelzorg door leerlingen is er veel niet bekend of zichtbaar voor de school, zo weet de mentor, de leerkracht, de vertrouwenspersoon vaak niet dat een leerling veelvuldig als mantelzorger optreed. Scholen gaan –ook als ze wel weten dat leerlingen mantelzorger zijn- heel verschillend om met de invloed die dit heeft op prestaties van deze leerlingen.
Er zijn uiteraard ook goede voorbeelden, waarbij de thuissituatie –inclusief een eventuele mantelzorgsituatie – aan de orde komen bij de intake en de voortgangsgesprekken met leerkrachten en ouders. Ook zijn er scholen waarvan de mentor of klassenleraar thuis een bezoek brengt, waardoor een dergelijke –mantelzorg- situatie veel sneller in het oog springt. Kortom, ouders en kinderen zijn er zich vaak niet van bewust dat een kind mantelzorger is en daar tijd in moet steken. Juist daarom is het van wezenlijk belang dat met name de school weet dat een leerling mantelzorg verricht. Jong en oud, schroom je niet om erover te praten en het te erkennen. Mantelzorgen is een nobele bijdrage aan de burgerparticipatie, maar mag ook weer niet te koste gaan van de resultaten van een leerling. Voor meer informatie zijn er verschillende organisaties die u kunnen informeren en u kunnen ondersteunen. Een van die organisaties is Mezzo. Kijk op www.mezzo.nl zij hebben een goede handleiding beschikbaar met de titel: “opgroeien met zorg”.


Zonnepark Usseler Es

Ben Sanders 15.04.2016

21 hectare Zonnepanelen op de Usseler Es, dat was het voorstel van D66 wethouder Eelco Eerenberg! Dat was voor BBE met de geschiedenis helder op het netvlies net als een klap van de stroom. Deze locatie kent veel historie en betrokkenheid van de omgeving, dat blijkt dan ook wel uit de reactie van de Buurtkring Usselo en de VBU – Vereniging Behoud Usseler Es.
Er werd ons gevraagd om een advies uit te brengen m.b.t. het gebruik van m.n. de bolling op de Usseler Es. Ons advies was en is negatief niet omdat we tegen duurzame energie zijn maar punt 1 omdat het volgens het coalitieakkoord niet kan en punt 2 omdat de Bolling voor zeer velen van zeer grote waarde is m.b.t. de cultuur historische waarde en omdat het de enigste Es in dit soort in Europa is en daarom behouden moet blijven. De Usseler Es is een z.g. strategische reservelocatie voor de verwachte ruimtebehoefte vanaf het eind van dit decennium. Het College heeft in 2014 de grote cultuurhistorische waarde van de Usseler Es erkend en daarom dan ook afgesproken dat er in deze collegeperiode dan ook niet gestart wordt met de ontwikkeling van het gebied. Niet groot- en ook niet kleinschalig! Vanaf de eind jaren 90 is het de VBU gelukt mede door de toen zittende wethouders van D66 en BBE om de Usseler Es te behouden en deze niet te bebouwen, dus ook nu niet!
Daarom is het advies van BBE, wel alternatieve energievoorzieningen maar zeer zeker niet op de Bolling Usseler Es en vooralsnog ook niet op de kransen van de Usseler Es omdat dat mogelijke grote financiële gevolgen heeft van  ca. 8 a 9 miljoen euro voor Meerjaren perspectief Grondbedrijf het z.g. M.P.G. De fractie van D66 bij mondeling van Me. Agnes Haveman wil nu kijken naar de mogelijkheden tot het houden van een referendum om toch op de historische Usseler Es  210.000 m2 zonnepanelen te plaatsen, iets wat volgens ons ook nog eens een enorme landschap vervuiling is op ook nog eens een zichtlocatie. Enschede heeft buiten de Usseler Es nog 42 hectare grond vrij om te bebouwen en inclusief de gronden op het v.m. vliegveld heeft Enschede zelfs nog ruim 150 hectare in de aanbieding, dus voldoende alternatieve gronden en ruimte om te onderzoeken naar haalbaarheid.


Diftar en de groene GFT container

Marc Teutelink 15.04.2016

Enschede gaat over op Diftar; deze keuze is al eerder gemaakt… Nu gaat het alleen nog maar om de verschillende beleidskeuzes. BBE heeft destijds tegen gestemd; niet vanwege diftar maar vanwege de haast van met name het omgekeerd inzamelen.
Wij hebben ons geconformeerd aan de doelstellingen van een afval-loos Twente in 2030 en dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden. Diftar is één van deze maatregelen. Wij kunnen ons vinden in diftar; mits dit als een beloningsstelsel wordt ingezet en niet als bezuiniging en goed gedrag moet duidelijk leiden tot minder kosten. Wij denken dat er een grote hoeveelheid mensen voor €20 niet zullen worden verleid tot beter scheiden en dus zou een grote verlaging van de vaste kosten misschien beter motiveren. Je moet er wel aan kunnen verdienen!
Tijdens de bespreking in de stedelijke commissie hebben wij onder andere extra aandacht gevraagd voor hoogbouw en appartementen waar mensen wonen die slecht ter been zijn en meerdere keren per week met afvalzakjes op de rollator naar de (ondergrondse) container lopen, maar ook voor mogelijk de illegale stort in combinatie met handhaving. Maar ook kwam de groene GFT container aan bod.
In 2015 heeft BBE een motie ingediend om het tuinafval gratis weg te kunnen brengen. Die motie werd gesteund en heeft het gehaald en vanaf halverwege 2015 is het wegbrengen inderdaad gratis. En er zijn ook best veel Enschedeërs, die het blad van gemeentelijke bomen (of zelfs nog beter, het gemeentelijk gras maaien en) in hun groene container stoppen. Deze mensen zullen nu ineens moeten gaan betalen voor (openbaar) groen afval wat niet door hen is geproduceerd: hoezo de vervuiler betaald? Daar komt nog bij dat juist de hoeveelheid rest afval in de grijze container naar beneden moet. Groen afval kan erg goed verwerkt worden! Daarom vinden wij dat de variabele kosten van de groene GFT container aanzienlijk naar beneden moet; liefst nog onder de huidige gespecificeerd ondergrens. Of het helemaal gratis kan moet nog worden bekeken, want ook voor GFT moeten kosten worden gemaakt!
Eventueel passen additionele maatregelen zoals het terugplaatsen van blad/gras korven op specifieke plekken in buurten, een extra gratis groene container wanneer men aantoonbaar gemeentelijk groen opruimt. Dit zou in samenspraak met wijkraden kunnen gebeuren om misbruik te voorkomen.
Aanstaande maandag 18 april komt dit punt in de Gemeenteraad aan de orde en er lijkt zich een meerderheid te vormen voor een goedkopere/gratis groene GFT container. Wij overwegen nog om een amendement/motie hierover in te dienen.