Huisvesting kwetsbare groepen en spreiding over stadsdelen

Gert Kel 27.01.2022

Enschede kent verschillende locaties voor huisvesting van kwetsbare groepen. Bij de realisatie van nieuwe initiatieven is het zaak een beeld te hebben van alle reeds bestaande locaties waar kwetsbare groepen gehuisvest zijn en de spreiding van deze locaties over de stad.

Op dit moment is dat integrale beeld er niet. Door een verschil van inzicht in de interpretatie van de definitie ‘kwetsbare groepen’ zijn de gegevens van de kwetsbare groepen in Enschede op dit moment onoverzichtelijk. 

Burgerbelangen Enschede vindt het belangrijk dat voorzieningen die zorg bieden aan allerlei kwetsbare doelgroepen goed over de stad verspreid zijn en niet geconcentreerd zijn in bepaalde wijken en stadsdelen. En al helemaal niet als deze wijken ook reeds specifieke aandacht behoeven m.b.t. andere sociale problematiek. Dat kan alleen wanneer heel precies alle bestaande locaties in beeld zijn in combinatie met een volledig overzicht van aandachtswijken, de zogenaamde vlekkenkaart.

Burgerbelangen Enschede staat voor een goede leefbaarheid en veiligheid in de wijken en buurten. Van bewoners waarvan bekend is dat zij ook overlast (kunnen) geven, wordt gevreesd dat zij het woongenot kunnen verstoren. Een goed huisvestingsbeleid voor kwetsbare groepen zal ook tot resultaat hebben dat de samenleving veiliger wordt.

Burgerbelangen en EnschedeAnders hebben al veelvuldig gevraagd om een actuele vlekkenkaart, maar nooit gekregen. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het aantal, het soort opvanglocaties en de spreiding in de wijken en stadsdelen (de vlekkenkaart) met een overzicht van alle aandachtswijken. Daarnaast willen we ook graag weten wat er gedaan wordt bij overlast en of en hoe meldingen van overlast worden bijgehouden.