Rondvraag stadsdeelcommissie Zuid: woonoverlast

Marc Teutelink 12.12.2017

Vanavond is er een stadsdeelcommissie vergadering van stadsdeel Zuid. Wij hebben daarvoor de volgende vragen ingediend:

Rondvraag ‘handhaving woonoverlast’ (BBE)

In mei 2017 bereiken ons de eerste signalen vanuit bewoners dat er huisjesmelkers bezig zijn met opkopen van woningen in Stroinkslanden Zuid, welke worden omgezet naar onzelfstandige bewoning en ook zelfstandige bewoning in de vorm van units. Het betreffen hier meerdere adressen op de Assinklanden, de Auskamplanden en de Ahauslanden en mogelijk nog meerdere adressen. De omliggende bewoners hebben dit al meerdere malen aangekaart bij de stadsdeelmanagement en hebben ook meemaken ingesproken bij de stadsdeelcommissie. De bewoners ondervinden overlast van de bewoners van de units, vaak Moelanders.

Tijdens de stadsdeelcommissie van oktober is dit wederom ter sprake gekomen en heeft stadsdeelmanagement beloofd onderzoek te doen naar de vergunningen m.b.t. de woningen. Op 16 November hebben wij daarvan een memo ontvangen waaruit blijkt dat er bij navraag over een viertal adressen op de Assinklanden er twee in gebreke waren qua vergunningen en waarop handhaving noodzakelijk is!

Tot op heden is er echter geen handhavende actie ondernomen. Dit vinden wij onvoorstelbaar. Begin november hebben wij daarover nogmaals vragen gesteld, maar ook daarop is nog geen uitsluitsel gekomen. Daarom hebben wij de volgende vragen:

  • In mei zijn reeds de eerste meldingen/klachten van de bewoners binnen gekomen! Waarom heeft het zo lang geduurd alvorens de gemeente bereid was, onder druk van de stadsdeelcommissie, om onderzoek te doen naar de betreffende adressen en waarom zijn er nog geen handhavende acties ondernomen?
  • Is de gemeente ook bereid om onderzoek in te stellen naar andere adressen in Stroinkslanden Zuid, waar woningen zijn omgezet naar onzelfstandige bewoning en zelfstandige bewoning in de vorm van units
  • Tijdens de programma begroting is er extra geld beschikbaar gesteld voor handhaving woonoverlast op de korte termijn en is de gemeente opgedragen om te komen met een integraal plan m.b.t. woonoverlast voor de lagere termijn! Welke maatregelen worden in dit kader extra genomen door het stadsdeelmanagement om woonoverlast in met  name Stroinkslanden Zuid in te dammen/te voorkomen?