Turkije financiert weekendscholen in Nederland;

Gert Kel 11.08.2018

Uit de media vernamen wij dat Turkije van plan is weekendscholen op te zetten in vijftien landen waaronder Nederland. Burgerbelangen Enschede (BBE) maakt zich heel nadrukkelijk zorgen over de manier en de wijze waarop Turkije dat wil gaan doen.

De Turkse overheidsinstantie YTB, die zich richt op de Turkse gemeenschappen in het buitenland, stelt daarvoor namens de Turkse regering geld beschikbaar. De lessen zijn allereerst gericht op het leren van de Turkse taal, zo valt te lezen op de website van YTB. Daarnaast moet de weekendschool bijdragen aan de versterking van de band met Turkije en de kinderen meer leren over de geschiedenis en cultuur van het land. Maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen zonder winstoogmerk -lees: m.n. Moskeeën en Gebedshuizen- kunnen zich aanmelden voor de financiële steun, die door de Turkse overheidsinstantie YTB wordt verstrek en die ligt tussen de 7 en 15 duizend euro. Ook aan ouders wordt gevraagd een financiële bijdrage te leveren.

Volgens Mustafa Ayranci van HTIB, de Turkse arbeidersvereniging in Nederland heeft ieder kind  recht op educatie m.b.t hun culturele achtergrond. Ook hij maakt zich zorgen over de weekendscholen die volgens hem niet passen in het Nederlandse onderwijssysteem. De Turkse overheid bepaalt n.l. de inhoud van de lessen. Wie gaat het dan controleren en wie is daar dan verantwoordelijk voor?’ Ook Mehmet Cerit, de hoofdredacteur van De Kanttekening, voorheen de Turks-Nederlandse krant “ZamanVandaag” vindt dit een vorm van de lange arm van dhr. Erdogan om zieltjes te winnen’. Ook hij erkent het belang van bijkomend onderwijs in de eigen taal en cultuur, iets wat volgens hem ook al lang gebeurd in o.a. de Turks Culturele Centra en de Moskeeën.

BBE vindt de reactie van het Ministerie van Sociale Zaken dan ook enigszins ‘naïef’. De Minister stelt dat wij ook wel Nederlandse scholen in het buitenland hebben. Maar wij vinden dat je in Turkije enkele Nederlandse expats hebt die daar een paar jaar verblijven en daarna terugkeren naar Nederland. Maar in het geval van de Turkse weekendscholen gaat het om een minderheid die hier in Nederland is geboren en getogen en die dus ook nog eens Nederlandse Staatsburgers zijn met alle rechten en plichten van dien, waaronder het beheersen van de Nederlandse Taal. Daarbij kunnen wij rustig stellen dat er bij de vorige, maar ook de huidige generatie, waar thuis de moedertaal wordt gesproken, er al een grote taal achterstand is ontstaan die mogelijk alleen maar groter zal gaan worden als er (thuis én) in de “weekendscholen” uitsluitend “Turkse les” zal worden gegeven door waarschijnlijk Turkse docenten.

BBE vindt het een kwalijke zaak dat de Turkse staat het onderwijs hier wil gaan gebruiken voor politiek gewin. Die propaganda van dhr. Erdogan is niet echt integratie bevorderend en het kan zelf leiden tot het steeds verder uit elkaar drijven van “nieuwe en oude’ Nederlanders.

Daarom heeft Burgerbelangen Enschede (BBE) de volgende vragen aan het College van B&W:

1. Maakt het College, net als BBE zich ook zorgen over de manier en de wijze waarop de Turkse Overheid de weekendscholen wil gaan opzetten en financieren? Zo nee, waarom niet?
2. Is het College het met BBE eens dat via deze “scholen” de Turkse President zijn belang in het buitenland probeert te sterken en dat dat een slechte zaak is m.n. voor de intergratie?
3. Vindt het College het van belang dat er onderwijs in de “eigen moedertaal” moet plaatsvinden in bijvoorbeeld Turks Culturele Centra en Moskeeën. Zo ja waarom?
4. Vindt het College net als BBE, dat aan Turks Culturele Centra, Gebedshuizen c.q. Moskeeën niet mogen dienen als “weekendschool” en hiervoor geen toestemming/vergunning moet worden gegeven maar dat dit dan op de gewone basisscholen moet plaatsvinden?
5. Is het College het met BBE eens dat deze organisatie van onderwijs niet past in het Nederlandse onderwijssysteem m.n. omdat er bij velen al een grote taalachterstand is en de Turkse overheid gaat bepalen wat de inhoud van de (Turkse) lessen moet gaan worden.
6. Kan het College aangeven, dat als de Turkse Weekendschool in Enschede doorgang vindt, wie dan het onderwijs in deze scholen gaat controleren en wie er verantwoordelijk voor is?