Herschikking onderwijshuisvesting.

Marc Teutelink 15.01.2016

Door de motie Haersma-Buma (CDA 2e Kamer) gaan gelden bedoeld voor onderhoud van de onderwijshuisvesting nu niet meer naar de gemeente, maar rechtstreeks naar de scholen. Dit betekent een structureel tekort van 2.5 miljoen voor de gemeente. Een mogelijke besparing kan worden gevonden in de ruim 70 lokalen die op dit moment leegstaan. Een herschikking van alle onderwijslocaties, zodat bepaalde locaties kunnen worden gesloten en of er huur van locaties kan worden opgezegd, is noodzakelijk. 
Eind vorig jaar was het dan zover: vanuit de schoolbesturen (SKOE, VCO en Consent) kwam er een door hun allemaal gedragen herschikkingsplan. In het plan dat uit de pen van de besturen komt, zien wij hier en daar gekunstelde en ongewenste constructies met bijbehorende ongewenste effecten. Zo wordt de Menko-toren gesloten en moeten de kinderen verplicht naar een andere, verder weg gelegen, locatie, de Toermalijn. Dit heeft vervolgens weer gevolgen voor het bijbehorende Integrale Kind Centra. Daarmee wordt beleid dat kortgeleden in gang is gezet nu al weer gedeeltelijk de das om gedaan. De locatiedirectie, docenten, ouders en MR-en (de Medezeggenschapsraden) zijn volledig overvallen met dit nieuws. Indien het voorstel maandag door de raad komt lijkt het een gedane zaak. Het oordeel van een MR is dan niet of nauwelijks meegenomen. Dit beschouwen wij als onwenselijk. Ook op andere locaties treden ongewenste effecten op. Zo moet de OBS Broekheurne, met een overwegende islamitische leerling populatie verplicht samengaan met de 100% Syrisch orthodoxe basisschool Mecklenburg. Een zeer onwenselijke situatie gezien de te verwachten problematiek die dit met zich mee zal brengen.
Ook heeft de fractie van Burgerbelangen contact met ouders van de Paus Joannes. Hier is indirect ten gevolge van de herschikking de situatie ontstaan dat er een vermenging is ontstaan tussen PO en VO (primair onderwijs en voortgezet onderwijs). De wethouder heeft in beantwoording op onze vragen gegarandeerd dat hier duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Uit de praktijk blijkt na amper een week al dat het simpelweg niet goed verloopt. Hoewel het een maatregel betreft die is opgelegd vanuit het rijk en via de gemeente bij de schoolbesturen op het bordje is gekomen, zijn het de schoolbesturen zelf die de afwegingen hebben kunnen maken. Naar onze mening is daarbij niet of nauwelijks gekeken naar de sociale kaart in Enschede en de, sociaal-maatschappelijke, gevolgen, kortweg het pedagogische klimaat. Wij gaan officieel niet over het herschikkingsplan; dat plan komt zelfs ván de schoolbesturen. Zij hebben de MR-en en de locatiedirecteuren en -docenten niet meegenomen in de onderhandelingen en daarmee de onrust veroorzaakt. De wethouder heeft zijn werk naar behoren gedaan, hij heeft zelfs extra budget beschikbaar gesteld voor de plannen van de schoolbesturen. Toch is de Burgerbelangen Enschede fractie niet tevreden over de recente ontwikkelingen. Wij overwegen om tijdens de stedelijke commissie van maandag 18 januari de wethouder op te roepen om opnieuw in gesprek te gaan met de overkoepelende besturen en een aantal genomen beslissingen nader te bezien; dit in het belang van de basisschoolkinderen van onze stad.
Wij hebben de verwachting dat de wethouder gehoor zal geven aan onze oproep. Vervolgens spreken wij de hoop uit dat de besturen kwetsbaarheid tonen en een aantal genomen beslissingen terugdraaien en deels een andere invulling geven aan de herschikking. Bij hen ligt uiteindelijk de sleutel tot succes.