Berichten van 10.01.2013


Gemeentefinanciën.

André Le Loux 10.01.2013

Het Financieel Dagblad van 27 december maakt melding van enorme verliezen op grondposities door de verschillende gemeenten.

Het onderzoeksbureau Fakton komt veel hoger uit dan de tot dan toe bekende berekeningen van Deloitte. Fakton komt met name hoger uit omdat ze de publiek-private samenwerkingsverbanden meetelt. (ook Enschede kent deze )
Volgens Fakton is het verlies in Enschede opgelopen tot € 1200 per inwoner. Dit zou betekenen een totaal verlies van meer dan € 180 miljoen voor Enschede. Van de grote gemeenten hebben met name Enschede en Apeldoorn te kampen met enorme verliezen. Wat betekent dit voor Enschede? Grofweg hebben we tot nu toe zo’n € 70 miljoen aan verliezen weggeboekt, waarmee we dachten dat we de grootste hap van de verliezen wel zouden hebben gehad. De begroting van 2013 is daarmee ook sluitend.
Als echter de berekeningen van Fakton de waarheid maar enigszins benaderen staat ons dit jaar weer een enorme begrotingsopgave te wachten. Wetende dat we door onze algemene reserves heen zijn, betekent het wegboeken van zoveel geld een enorme aanslag op onze bestemde reserves en moeten we oppassen niet in een artikel 12 situatie te belanden. Het wordt een spannend jaar.


De schaamte voorbij in Enschede! 25 Topverdieners.

Albert Veldt 10.01.2013

Als we aan rijk denken, denken we aan Wessels of aan Fransen van Arke en met respect

want dat zijn de mensen die Twente op de kaart zetten. Uit arbeidersgezinnen, door gedrevenheid een bedrijf hebben opgebouwd en zo vermogend zijn geworden.

Vroeger was het al zo dat met respect werd gekeken naar de burgemeester, de dominee, de dokter de hoofdonderwijzer, allemaal mensen met een zekere status en een bijbehorend inkomen. Hoe anders is het toch momenteel. Mede door de privatisering worden bedrijven bijeengehouden door aandeelhouders op de beurs en wordt er een directeur of bestuurder benoemd die naar verhouding van de winst en/of omzet van het bedrijf zijn inkomen krijgt. Belachelijke beloningen zoals ook blijkt uit een overzicht in de TC Tubantia van een aantal functionarissen in Enschede die wel tot drie keer het salaris krijgen van wat onze burgemeester Peter den Oudsten krijgt. Burgerbelangen vind het te gek voor woorden. Vroeger werd een ambtenaar door de gemeente aangesteld als directeur van school, woningbouwcorporatie of Nutsbedrijf met een inkomen beslist niet hoger dan dat van de burgemeester, nu verdiend zo iemand minimaal twee tot drie keer zoveel. Dan hebben we het dus over een salaris tot 400.000 euro of meer!!’ Lang leve de privatisering en wij ons maar afvragen hoe het toch komt dat de prijzen de pan uit rijzen!


Het miljoenen-innovatiefonds van Enschede.

Albert Veldt 10.01.2013

Bij het coalitieakkoord in 2010 is er besloten om vanaf 2011 een innovatiefonds (revolving fund) op te richten

om jonge entrepreneurs in de gelegenheid te stellen op creatieve wijze een bedrijf op te zetten dan wel uit te bouwen op basis van hun ideeën. Doel is natuurlijk om vooral de werkgelegenheid te stimuleren. Burgerbelangen heeft dat initiatief steeds breed gesteund. Voor dit innovatiefonds is jaarlijks 3 miljoen beschikbaar.
Nu ruim twee jaar later is er alleen geld uit gegeven aan management en vooronderzoek hoe men de zaken aan moet pakken. Inmiddels hebben we dus ruim 150.000 euro uitgegeven, maar waarvoor!? Dat heeft er toe geleid dat van het beschikbaar gestelde bedrag voor 2011 veel geld gebruikt is om andere urgente zaken te bekostigen. Dat is ook logisch, met het geld in het fonds gebeurde immers niets, terwijl er voor 2012 en 2013 weer opnieuw 3 miljoen per jaar naar toe vloeit.

CDA en anderen partijen, waaronder Burgerbelangen vonden het tijd worden om er vragen over te stellen aan de wethouder. De PvdA viel de vragenstelster van het CDA hierop aan omdat alles volgens plan verliep en je een broedende kip niet moet storen. Nou wij vinden dat we wel degelijk vragen mogen stellen want uit de rapportage bleek dat er bijna 100 aanvragen waren binnengekomen maar nog niet één toewijzing was gedaan! Wat is hier aan de hand!?

De vorig jaar nieuw aangestelde manager werd na enkele maanden alweer de laan uit gestuurd! Maar vragen stellen mocht blijkbaar niet van de voorzitter van de PvdA. Hier slaat de PvdA de plank mis.
Inmiddels heeft wethouder van Hees wel toegezegd dat wij binnen een half jaar, dus nog vóór de zomervakantie geïnformeerd zullen worden.


Opinie 053 – de Burger aan zet in de wijk

Ben Sanders 10.01.2013

Opinie 053 is bedoeld om inwoners van de gemeente Enschede te betrekken bij de besluitvorming van de gemeenteraad.

Door bewoners en instellingen de mogelijkheid te geven mee te praten, is de gemeenteraad beter in staat om alle belangen te wegen en keuzes te maken. Tijdens Opinie 053 vinden tegelijkertijd in verschillende zalen in het stadhuis bijeenkomsten plaats over een bepaald thema. In november 2012 heeft de eerste Opinie053 plaatsgevonden over het thema Veiligheid. Op maandag 14 januari vindt de tweede Opinie053 plaats die als onderwerp heeft Samenwerken in de Wijk, één van de 7 MIO’s, zijnde de Maatschappelijke Investerings Opgave.

Het onderzoeken van nieuwe vormen van samenwerking om oplossingen voor maatschappelijke problemen te vinden is een gezamenlijk vraagstuk, daarom is het belangrijk dat de partners tijdens Opinie053 hierin de burgers en gemeenteraad meenemen. De huidige situatie vraagt om vernieuwing, gezamenlijk moet er worden bepaald welke richting we op willen en in het belang van het gezamenlijk perspectief is voor de integrale MIO-aanpak gekozen. Het verder leren over partnerschap en de wijkaanpak op de onderwerpen zorg en onderwijs staat centraal in het programma tijdens deze avond. Dat is in het bijzonder het geval voor de programmaonderdelen: de Kringgesprekken, In gesprek Met, en het Lagerhuisdebat.

Wat willen we gaan doen en is uw aanwezigheid, meepraten en meedenken als burger belangrijk; de Kringgesprekken. De drie parallelle kringgesprekken gaan over het nieuwe samenwerken in de wijk binnen de thema’s ‘Onderwijs’, ‘Zorg in de wijk’ én ‘Bewoners aan zet’. De gespreksleiders van de kringgesprekken zijn de Stadsdeelvoorzitters. In het afsluitende Lagerhuisdebat met als debatleider Jan Medendorp zullen de burgers en partners in de gelegenheid zijn verder over de vernieuwende manier van samenwerking aan maatschappelijke opgaven in de wijk te spreken.

Voelt u zich ook verbonden met de stad en met uw wijk en wilt u graag meepraten, kom dan a.s. Maandag 14 januari om 19.00 uur naar het Stadhuis en laat uw mening horen.


Bertus Aschermanprijs

Barry Overink 10.01.2013

Op 17 december is de ‘’Bertus Aschermanprijs’’ uitgereikt aan de heer Ruud Souverijn.

Sinds 1973 zet de heer Souverijn zich belangeloos in voor mensen met een handicap in Enschede. Zo was de heer Souverijn al in 1973 betrokken bij de oprichting van de eerste VTB (Vrije Tijds Bestedings clubs) voor verstandelijk gehandicapten in Enschede, Hengelo en Denekamp.

De ‘’Bertus Aschermanprijs’’ wordt jaarlijks aan het eind van het jaar uitgereikt aan diegene die zich belangeloos inzet voor de stad Enschede of voor haar inwoners. De ‘’Bertus Aschermanprijs’’ bestaat uit een bronzen sculptuur en een aanmoedigingsbedrag van € 100,– . De prijs is vernoemd naar ons voormalig raadslid Bertus Ascherman. De heer Ascherman is inmiddels overleden, maar regelmatig komt zijn nalatenschap binnen onze partij nog naar voren.

Als voorzitter van Burgerbelangen Enschede heb ik samen met mevrouw Ascherman de prijs in buurtcentrum Prismare op Roombeek mogen uitreiken, dit in aanwezigheid van het Shantykoor 1+1=3 waar de heer Souverijn deel van uit maakt. Wat mij betreft een zeer geslaagde avond met veel bewondering voor mensen als de heer Souverijn.

Mocht u ook iemand kennen die eens in het zonnetje moet worden gezet, meld hem of haar dan aan via de website van burgerbelangen!


Hoe de werkloosheid in Rotterdam wordt aangepakt! Volgt Enschede??

Albert Veldt 10.01.2013

In de regio Rotterdam hebben ze vaak goede ideeën zeker qua inzet van arbeidskrachten!

Als je een uitkering hebt moet je sowieso een vervangende prestatie verrichten. Rotterdam gaat deze mensen nu massaal begeleiden voor een cursus bij het ROC, die lessen worden gegeven in de vorm van de oude ambachtschool! Weinig theorie, maar puur praktijkgericht.

Arbeidskrachten, waar kennen we dat van? Dat zijn mensen die auto’s repareren, die een fiets kunnen repareren, een band kunnen plakken. Dat zijn allemaal zaken die vroeger op de Ambachtsschool en later de Lagere technische school werden onderwezen. Met de Mammoetwet werd echter de hele zaak op z’n kop gezet en moesten alle jongeren doorleren en vooral hoger kiezen in de opleiding, anders hoorde je er niet bij! In Rotterdam erkennen ze dat veel hoger opgeleide jongeren niet aan het werk kunnen komen terwijl er in de technische beroepen een enorme vraag is. Dus omscholen en vooral ook jonge mensen kennis laten maken met handenarbeid! Wist u dat er enorme vraag is naar geschoolde klompenmakers? Iedereen haalt z’n neus er blijkbaar voor op, maar het betaald hartstikke goed en je bent bijna een nationale held als je het bent!! Machine bankwerkers, fijn mechanica, lassers, elektronica maar ook voor de gewone elektriciens is er veel vraag in de markt. We hebben dan nog maar niet over monteurs voor centrale verwarming of voor personenliften enfin het is te veel om op te noemen.

Wordt het niet eens tijd voor Enschede om dit ook zo aan te pakken? De Ambachtsschool aan de Boddenkamp staat al jaren leeg, een prachtig rijksmonument, waarom zetten we die niet in voor zo’n project!!

Burgbelangen heeft al eens voorgesteld, en is nu met de nieuwe directeur van het Werkplein in overleg, om een nieuw uitzendbureau op te zetten voor mensen die 45 jaar of die ouder zijn, omdat de reguliere private uitzendbureaus deze mensen niet willen bemiddelen.

Tevens is Burgerbelangen al langer bezig om meer aandacht te vragen voor geschoolde handarbeid, denk aan tuinieren, monteurs, timmerlieden en klusjesmensen. Rotterdam kan dit realiseren dankzij de lokale politiek. Burgerbelangen hoopt dan ook van harte dat de Partij van de Arbeid ons eindelijk gaat steunen bij onze concrete plannen om de werkloosheid in Enschede te matigen. Allemaal aan het werk is een utopie, maar we moeten er in ieder geval naar streven.


Oudere berichten