Minister komt met een nieuw Wetsvoorstel Intergratiebeleid

Ben Sanders 17.09.2011

Nadat in maart 2007 door de Raad de kaders Wet inburgering zijn vastgesteld is er hard gewerkt om het e.e.a. te realiseren en heeft het de nodige vruchten al afgeworpen. Nu 4,5 jaar later ten tijde van noodzakelijke Lokale- en Rijksbezuinigingen moet de raad op basis van een door Minister Donner nieuw voorgesteld wetsontwerp nieuwe keuzes maken maar dan vooral met minder Rijksgeld.

Keuzes maken voor een goed en verantwoord inburgeringsbeleid voor de komende jaren met Rijksfinanciën die terug lopen van € 3,8 milj. in 2011 tot verwacht € 0,00 in 2014. Vervolgens moeten we dan nog maar afwachten of er niet nog meer Rijksbezuinigingen op ons afkomen en of het vervolgens allemaal lukt om de ons gestelde doelen te behalen. De gezamenlijke 32 grotere gemeenten (G32) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben de Minister opgeroepen dit wetsvoorstel opnieuw te bekijken en deze zodanig aan te passen dat het behaalde resultaat vanaf 2007 niet voor niets is geweest en dat de gemeenten hiermee verantwoord kunnen doorgaan.

Burgerbelangen is het volledig eens met de tekstuele inhoud van de brieven van de G32 en de VNG. Wij zijn dan ook van mening dat alvorens wij als raad met elkaar een richting kiezen en een besluit nemen, wij eerst het antwoord van de Minister en de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel moeten afwachten. Voor het lopende jaar 2011 en voor 2012 staat er nog niet zo heel veel op het spel om het huidige beleid verder uit te voeren, anders wordt dat voor 2013 en m.n. voor 2014 als het verwachte budget op € 0 komt te staan. Als we dan nu al wel kijken naar de keuze mogelijkheden die het College de raad voorstelt in een discussienota, dan is Burgerbelangen voorstander van een eigen inburgeringsbeleid en verplicht inburgeren omdat dat volgens ons het beste werkt.

Je zou daarbij nog kunnen denken aan eventueel een kleine bijdrage in de kosten door inburgeraars met een eigen inkomen. Van eminent belang vinden wij ook dat inburgeraars in beeld en onder regie van de gemeente blijven. Uitbesteding aan derden kost ook geld en dan gaat het commerciële belang mogelijk weer boven het uiteindelijke resultaat. Burgerbelangen is geen voorstander van grote geldverslindende reclamecampagnes. Wij zijn gezien het voordeel voorstander van het inzetten van ‘inburgeringsambassadeurs’ uit de eigen doelgroep aangezien die de voordelen het beste aan aspirant inburgeraars kunnen uitleggen. Wij zijn absoluut tegen het toekennen van bonussen bij een positieve afsluiting. Wat ons betreft zijn bonussen uit den boze, die bestaat n.l. uit het feit dat men geïntegreerd is en zich zelfstandig kan redden in het nieuwe land als nieuwe Nederlander.